نشریه
 نشریة رسمی انجمن پیوند- مجلّة «پیوند» است.
مجلّه از سال 1997 چاپ می‌شود. در آن مسائل زبان، ادبیات، تاریخ، فرهنگ، نمونه‌های نظم و نثر، رسم و آیین، زندگی همزبانان، گفتگو با دانشمندان معروف، اخبار فرهنگی و دیگر نوشته ها که مربوط به حیات مادّی و معنوی تاجیکان و فارسی‌زبانان جهان است، چاپ می‌شوند.
سردبیران مجلّه:
علی‌اصغر شعردوست (1997-2000)، گلنظر کیلدی (2000-2006) و روشن رحمانی (2006-تا امروز).
تلفن: 224-33-40؛ 221-84-67.
پست الکترونیک: jpayvand@mail.ru
آدرس:  جمهوری تاجیکستان، شهر دوشنبه، 10خیابان رودکی 107.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای دوست، بیا، که ما ز یک انجمنیم،
پروردة مهربانی یک چمنیم.
جان من و تو بود وطن می‌دانی،
دانی که من و تو نیز جان وطنیم.

در پردة صبح مهر تابان یکتاست،
تاجیک همه جا و تاجیکستان یکتاست.

ای دوست، بیا، که رهبر ما وطن است،
پرواز بلند و شهپر ما وطن است.
غمخوارة ما نیست به جز عشق وطن،
بالیده بیا، که مادر ما وطن است.

در پردة صبح مهر تابان یکتاست،
تاجیک همه جا و تاجیکستان یکتاست.

ای دوست، بیا، که هم‌وطن همتن ماست،
زور دل و نور دیدة روشن ماست.
مهری، که شکفتست در چهرة ما،
خود شاهد بی‌خزانی گلشن ماست.

در پردة صبح مهر تابان یکتاست،
تاجیک همه جا و تاجیکستان یکتاست.