سازمان بین‌المللی
انجمن تاجیکان و فارسی‌زبانان جهان-پیوند
(مختصر: انجمن پیوند
)
رئیس سازمان بین‌المللی انجمن تاجیکان و فارسی‌زبانان جهان-پیوند
:
پریزدینت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان (از سال 1993 تا امروز
).

        رئیس کمیتة اجرایة انجمن پیوند: سبحان کاشان اف (از 31 ژانویه 2014 تا امروز .(
        در گذشته اشخاص ذیل رئیس کمیتة اجرایة انجمن پیوند بودند :
محمّد عاصمی (1989-1996)، کمال عینی (1996-2000)، عبدالقادر منیازاف (2000-2008)، عصام‌الدّین صلاح‌الدّین اف (2008 تا ژانویه 2014 .(

                    تاریخ فشرده :
    جمعیت «پیوند». سال 1989 (28 اکتبر) در پیروی سازمان «رادینه» اتّحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی) سازمان بین‌المللی جمعیت «پیوند» تشکیل یافت. سروری آن را شادروان، آکادمیسین م.عاصمی بر عهده داشتند. هدف این سازمان برقرار نمودن ارتباط با هم‌وطنان و تاجیکان بیرون از اتّحاد شوروی بود. ولی هنوز این سازمان به طور باید و شاید شکل نگرفته، کشور اتّحاد شوروی در ماه دسامبر سال 1991 از بین رفت. جمعیت «پیوند» تا ماه سپتامبر سال 1992 با همین نام به فعالیّت خود ادامه‌ داد .
    انجمن تاجیکان و هم‌وطنان خارجی. 8 سپتامبر 1992 همایش اوّل «انجمن تاجیکان و هم‌وطنان خارجی» برگزار شد. در این همایش از کشورهای گوناگون عالم، اروپا، آمریکا، ایران، افغانستان، روسیه و کشورهای دیگر نمایندگان شرکت ورزیدند. اعضایان پس از بحث و سؤال و جواب ها به چنین نتیجه رسیدند، که در آینده سازمانی باید تأسیس شود، که پیوندگر کل تاجیکان و فارسی‌زبانان جهان باشد. سازمان مذکور با این نام تا سپتامبر سال 1993 فعالیت نمود .
    انجمن تاجیکان و فارسی‌زبانان جهان-پیوند. 8 سپتامبر سال 1993 همایش دوّم برگزار شد، که در آن نام سازمان از انجمن تاجیکان و هم وطنان خارجی به انجمن تاجیکان و فارسی‌زبانان جهان-پیوند تبدیل داده شد.در همین همایش پریزدینت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان رئیس انجمن تاجیکان و فارسی‌زبانان جهان-پیوند انتخاب گردیدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای دوست، بیا، که ما ز یک انجمنیم،
پروردة مهربانی یک چمنیم.
جان من و تو بود وطن می‌دانی،
دانی که من و تو نیز جان وطنیم.

در پردة صبح مهر تابان یکتاست،
تاجیک همه جا و تاجیکستان یکتاست.

ای دوست، بیا، که رهبر ما وطن است،
پرواز بلند و شهپر ما وطن است.
غمخوارة ما نیست به جز عشق وطن،
بالیده بیا، که مادر ما وطن است.

در پردة صبح مهر تابان یکتاست،
تاجیک همه جا و تاجیکستان یکتاست.

ای دوست، بیا، که هم‌وطن همتن ماست،
زور دل و نور دیدة روشن ماست.
مهری، که شکفتست در چهرة ما،
خود شاهد بی‌خزانی گلشن ماست.

در پردة صبح مهر تابان یکتاست،
تاجیک همه جا و تاجیکستان یکتاست.