:همایش های انجمن پیوند  در سالهای ذیل برگزار شدند
   . مجلس مؤسسان
جمعیت “پیوند ” 28 اکتبر سال -1989
   .همایش اوّل
8 سپتامبر سال -1992
   .همایش دوّم
8 سپتامبر سال -1993
   .همایش سوّم
8 سپتامبر سال -1996
   .همایش چهارم
10 سپتامبر سال -1999
   . همایش پنجم
7 سپتامبر سال - 2002
   .همایش ششم
8 سپتامبر سال - 2006
   .همایش هفتم
(جشنی ) 11 سپتامبر سال - 2008
 جشنها، سمپوزیوم های ذیل با شرکت انجمن تاجیکان و فارسی زبانان جهان -پیوند  برگزار شدند
: 1400 سالگی باربد مروزی (1990) ، هزارة «شاهنامه » ابوالقاسم فردوسی (1994) ، 680 سالگی میر سعید علی همدانی (1995) ، 675 سالگی ادیب عالم‌شمول تاجیک و فارس کمال خجندی (1996) ، 1100 سالگی دولت سامانیان (1999) ، 960 سالگی حکیم عمر خیام (2000) ، سمپوزیوم بین‌المللی «اوستا و تمدّن جهانی » به مناسبت 2700 سالگی اوستا (2001) ، 2500 سالگی شهر استروشن (2002) ، جشن 1000 سالگی حکیم ناصر خسرو قبادیانی (2003) ، 80 سالگی تأسیس پایتخت تاجیکستان - شهر دوشنبه (2004) ، سال تمدّن آریایی (2006) ، 2700 سالگی شهر کولاب (2006) ، 1150 سالگی سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس استاد ابوعبدالله رودکی ().2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای دوست، بیا، که ما ز یک انجمنیم،
پروردة مهربانی یک چمنیم.
جان من و تو بود وطن می‌دانی،
دانی که من و تو نیز جان وطنیم.

در پردة صبح مهر تابان یکتاست،
تاجیک همه جا و تاجیکستان یکتاست.

ای دوست، بیا، که رهبر ما وطن است،
پرواز بلند و شهپر ما وطن است.
غمخوارة ما نیست به جز عشق وطن،
بالیده بیا، که مادر ما وطن است.

در پردة صبح مهر تابان یکتاست،
تاجیک همه جا و تاجیکستان یکتاست.

ای دوست، بیا، که هم‌وطن همتن ماست،
زور دل و نور دیدة روشن ماست.
مهری، که شکفتست در چهرة ما،
خود شاهد بی‌خزانی گلشن ماست.

در پردة صبح مهر تابان یکتاست،
تاجیک همه جا و تاجیکستان یکتاست.