فعالیّت انجمن تاجیکان و فارسی‌زبانان جهان-پیوند عبارت از برقرار نمودن مناسبات تاریخی، مستحکم نمودن دوستی و همکاری، رواج رابطه‌های فرهنگی و اقتصادی و تجارتی، تشکیل برنامه های فرهنگی بین‌المللی و امثال این با تاجیکان و فارسی‌زبانان جهان است. سبب به وجود آمدن سازمان انجمن تاجیکان و فارسی‌زبانان جهان-پیوند عملی نمودن اهداف مذکور است. از این رو، کمیتة اجرایة انجمن پیوند از آغاز کار کوشش نمود، که با آن تاجیکان و همزبانانی که در کشورهای گوناگون جهان زندگی می‌کنند و می‌خواهند با تاجیکستان ارتباط داشته باشند، رابطه برقرار نماید .
طوری که معلوم است در سالهای موجودیّت دولت ابرقدرت اتّحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با سبب های سیاسی رفت و آمد تاجیکان به کشورهای فارسی‌زبان (ایران و افغانستان) محدود شد. بخشی از مردم در سالهای 20 و 30 سدة بیست از وطن اصلی خویش فرار کرده، دیگر به زادگاه خود بر نگشتند، ولی همیشه در آرزوی دیدار وطن و خویشاوندان بودند. در نتیجة فعالیّت انجمن پیوند بسیاری از همزبانان نزدیکان خودرا پیدا نمودند و تا به امروز بین آنها رابطه برقرار است .
انجمن پیوند توانست، تا به امروز صدها هم‌وطنان برون‌مرزی و نمایندگان علم و فرهنگ تاجیکان و فارسی‌زبانان را از کشورهای گوناگون جهان به عضویت خود بپذیرد، به تاجیکستان دعوت نماید و با دستاوردهای علمی و فرهنگی کشورمان آشنا سازد. هر کدامی از آنان کوشش داشتند که با نیت نیک به تاجیکستان تشریف آورده، به پیشرفت آیندة آن و پیوند بیشتر با همزبانان سهم بگذارند .
در حلقة مهمانان هرسالة انجمن پیوند افرادی نیز بودند، که با امر سرنوشت در نیمة اوّل قرن بیستم، یا حتّی از آن پیشتر خویشاوندان آنها به کشورهای دیگر رفته بودند و دیگر به وطن اصلی خود بر نگشتند. برخی از این عزیزان خویش و نزدیکان خودرا می‌جستند و با آنها ارتباط برقرار می‌کردند و برخی دیگر با مقصد آشنایی با سنّت های فرهنگی نیاگان خود به دیدن تاجیکستان و مردم شریف آن می‌آمدند. در این رفت و آمدها آنها از مهمان دوستی، صمیمیت، خوش برخوردی مردم آزادة تاجیک لذّت می‌بردند. با دیدن طبیعت دلربای تاجیکستان، فرهنگ سنّتی تاجیکان، یعنی رسم و آیین، معرکه‌ها، مراسمها، جشنها و به خصوص از اجرای سرود و ترانه، رقص و ‌بازی، شیفتة این مردم می‌شدند .
طی این سالها انجمن پیوند با مراکز فرهنگی تاجیکان و فارسی‌زبانان جهان به مانند ایران، افغانستان، روسیه، آمریکا، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، فرانسه، انگلستان، عربستان سعودی، آلمان، سوئد، ترکیه، ناروژ، پاکستان، هندوستان، کانادا، استرالیا، بعضی از کشورهای اروپایی و عربی و غیره رابطه برقرار کرد .
انجمن پیوند تصمیم دارد که در آینده با مراکز علمی تاجیک‌شناسی و ایران‌شناسی کشورهای دنیا نیز ارتباط برقرار نماید. برای آموزش و پژوهش زبان، ادبیات، تاریخ، مردم‌شناسی و دیگر جهات فرهنگ سنّتی تاجیکان به آنها کمک رساند و در عین زمان دستاوردهای علمی آنهارا به فرهنگیان تاجیک آشنا نماید .
طبق بررسی ها در حال حاضر در جهان بیش از 120 میلیون به زبان فارسی صحبت می کنند. تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد، که زبان فارسی یکی از 10 زبان مشهور دنیا است. یکی از اهداف اساسی انجمن پیوند رابطة زبانی را در بین همزبانان کلّ دنیا گسترش دادن است .
طی این مدّت خیلی بخشها و مراکز فرهنگی انجمن پیوند در کشورهای خارجی و در داخل تاجیکستان تأسیس داده شدند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای دوست، بیا، که ما ز یک انجمنیم،
پروردة مهربانی یک چمنیم.
جان من و تو بود وطن می‌دانی،
دانی که من و تو نیز جان وطنیم.

در پردة صبح مهر تابان یکتاست،
تاجیک همه جا و تاجیکستان یکتاست.

ای دوست، بیا، که رهبر ما وطن است،
پرواز بلند و شهپر ما وطن است.
غمخوارة ما نیست به جز عشق وطن،
بالیده بیا، که مادر ما وطن است.

در پردة صبح مهر تابان یکتاست،
تاجیک همه جا و تاجیکستان یکتاست.

ای دوست، بیا، که هم‌وطن همتن ماست،
زور دل و نور دیدة روشن ماست.
مهری، که شکفتست در چهرة ما،
خود شاهد بی‌خزانی گلشن ماست.

در پردة صبح مهر تابان یکتاست،
تاجیک همه جا و تاجیکستان یکتاست.