بخش های “انجمن تاجیکان و فارسی‌زبانان جهان-پیوند” در داخل و خارج کشور:
بخش های انجمن پیوند و مسئولین آنها در تاجیکستان: در کولاب (ظفر میرزایان)، خجند (فرزانه)، ولایت مختار کوهستان بدخشان (نذری آفریده‌یف)، مستچاه (سعیدشا اکرم اف)، استروشن (رعنای زایردوخت)، پنجکینت (عبّاس همراهزاده)؛
در کشورهای خارجی: در ایران (علی‌اصغر شعردوست)، افغانستان (جوانشیر حیدری)، فرانسه (مسعود میرشاهی)، سوئد (رسول رهین)، آلمان (عزیز عادل اف)، هندوستان (کیشینت پندیته)، پاکستان (عارف نوشاهی)، اسپنیه (رامین فرهنگی)، ندیرلند (منوچهر یزدیان)، روسیه -مسکو (عبدالله‌ دولتاو)، سنکت-پتربورگ (بختیبیک بیرداف)، سامارا (بهرام قربان اف)، آرینبورگ (طالب برات اف)، نژنی ناوگاراد (اسکندر رحیم‌اف)، تویر (مقیم میبلی یف)، کشور کرسنایرسک (محمدلی رسول اف)، ریازان (بیگ‌محمّد مدویداف) چین (آتیقه ضمیر)، اوکراین (نور‌محمّد صابراف)، قرقیزستان (عبدالحمید رحیم‌جان اف، مختار دادا‌یف)، قزاقستان (اکبای خدای‌قل اف، محمود یال اف، بیکپلاد تاشپلات اف)، ازبکستان (نعمت حیات)، اسرائیل (میخائیل کیمیاگراف) فعالیت دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای دوست، بیا، که ما ز یک انجمنیم،
پروردة مهربانی یک چمنیم.
جان من و تو بود وطن می‌دانی،
دانی که من و تو نیز جان وطنیم.

در پردة صبح مهر تابان یکتاست،
تاجیک همه جا و تاجیکستان یکتاست.

ای دوست، بیا، که رهبر ما وطن است،
پرواز بلند و شهپر ما وطن است.
غمخوارة ما نیست به جز عشق وطن،
بالیده بیا، که مادر ما وطن است.

در پردة صبح مهر تابان یکتاست،
تاجیک همه جا و تاجیکستان یکتاست.

ای دوست، بیا، که هم‌وطن همتن ماست،
زور دل و نور دیدة روشن ماست.
مهری، که شکفتست در چهرة ما،
خود شاهد بی‌خزانی گلشن ماست.

در پردة صبح مهر تابان یکتاست،
تاجیک همه جا و تاجیکستان یکتاست.