اهداف انجمن پیوند. طبق “شهادتنامه” اهداف اساسی سازمان بین‌المللی انجمن تاجیکان و فارسی زبانان جهان-پیوند چنین است:
رشد همکاری ها و ایجاد رابطه‌های فرهنگی با مراکز ملّی تاجیکان و فارسی‌زبانان جهان، تأسیس و فراهم آوردن فضای یگانة فرهنگی، علمی و زبانی تاجیکان و فارسی‌زبانان جهان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای دوست، بیا، که ما ز یک انجمنیم،
پروردة مهربانی یک چمنیم.
جان من و تو بود وطن می‌دانی،
دانی که من و تو نیز جان وطنیم.

در پردة صبح مهر تابان یکتاست،
تاجیک همه جا و تاجیکستان یکتاست.

ای دوست، بیا، که رهبر ما وطن است،
پرواز بلند و شهپر ما وطن است.
غمخوارة ما نیست به جز عشق وطن،
بالیده بیا، که مادر ما وطن است.

در پردة صبح مهر تابان یکتاست،
تاجیک همه جا و تاجیکستان یکتاست.

ای دوست، بیا، که هم‌وطن همتن ماست،
زور دل و نور دیدة روشن ماست.
مهری، که شکفتست در چهرة ما،
خود شاهد بی‌خزانی گلشن ماست.

در پردة صبح مهر تابان یکتاست،
تاجیک همه جا و تاجیکستان یکتاست.